Header Image
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด
watermark

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด

 วิสัยทัศน์จังหวัด
  "ตรัง" เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของเกษตรกร และชุมชนอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจของจังหวัดตรัง
  • 1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความมั่งคั่งและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • 2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
  • 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทางชีวภาพ
  • 4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน
  • 5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
  • 1. สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
  • 2. ส่งเสริมและพัฒนการท่องเที่ยวให้ได้มาตฐานและมีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • 3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  • 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สัตว์ทะเลหายากและพลังงานอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน

 


คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,592