Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์
พาณิชย์จังหวัดตรัง

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวสาลิมา บิลเกษม
ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 

 นายเมตตา กรุณา

นายพิพิชญ์ ผดุงสัจจกุล
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวเพ็ญพิชชา สุขสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวธัญญ่า วีระกุล
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวกัญญาพัชร ชิตชลธาร
นักจัดการงานทั่วไป

 นายเมตตา กรุณา

นายสุรกิจ ประมวลศิลป์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด PCOC
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุขนันท์สินี กลับใจ
เจ้าหน้าที่ดัชนีอำเภอเมือง
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวเพ็ญภัสสร บุญมาดิศานุวัฒน์
เจ้าหน้าที่ดัชนีอำเภอย่านตาขาว
 

 นายเมตตา กรุณา

นายสุวิทย์ สัตถาพร
พนักงานขับรถยนต์

 นายเมตตา กรุณา

  นายสมศักดิ์ แสงแจ่ม
  พนักงานขับรถยนต์

 

นางสาวดวงหทัย นิลออ
พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
 

นายเมตตา กรุณา

นางทิพยรัตน์ สมทอง
หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 

นางชัญกาญจน์ พลายเจริญ

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวอลิสรา สิทธิจินดา
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวปุญชรัสมิ์ ขันโสม
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 นายเมตตา กรุณา

ส.อ สุเมธี จินตาแก้ว
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 นายเมตตา กรุณา

นางสาววัชราวลี ตันประเสริฐเลิศ
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้า
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวหทัยภัทร กิจปกรณ์สันติ
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้า
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 

 

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวโชษิตา สงสีจันทร์
ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
การค้าและการตลาด
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวศรียุดา บุญยตา
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 
 

 นายเมตตา กรุณา

ว่าที่ ร.ต.หญิง มนัชญา มีชู
เจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีม Saleman จังหวัด
และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวนุตปวี อุตสาหะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและธุรการ
 
 

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสุรภา ซ่อนขำ
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวปัญจวรรณ ยงพานิชกุล
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวอุไรวรรณ เผือกชาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางวันดี อ่อนละเอียด
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นายสหัสวรรษ พิทักษ์นิระพันธ์
นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

 

 

 

 

 

 

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,632