ITA สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
watermark


  9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  O1 - โครงสร้าง 
  O2 - ข้อมูลผู้บริหาร 
  O3 - อำนาจหน้าที่ 
  O4 - ข้อมูลการติดต่อ 
  O5 - ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  O6 - Q & A 
9.2 แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
  O7 - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
  O8 - แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
  O9 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
  1O - คู่มือหรือแนวทาง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
  O11 - คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 
  O12 - คู่มือสถิติการให้บริการ 
  O13 - E - Service 
  9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
 O14 - รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 O15 - ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 O16 - ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 O17 - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี  
  9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O18 - แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  O19 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
  O20 - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  O21 - การขับเคลื่อนจริยธรรม
  9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  O22 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  O23 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  O24 - ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  O25 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
  10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
  O26 - ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
  O27 - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
  O28 - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 
  O29 - รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
  O30 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 
  O31 - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
  10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  O32 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  O33 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
  O34 - มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
  O35 - รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,582