Header Image
พาณิชย์ตรัง ร่วมกับคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้า GIลงพื้นที่ตรวจประเมินกระบวนการผลิต “หมูย่างเมืองตรัง”
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังร่วมกับคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง” ประกอบด้วย ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดตรัง ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดตรัง และผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงพื้นที่ตรวจประเมินผู้ผลิต และผู้ประกอบสินค้าหมูย่างในจังหวัดตรัง ตามหลักเกณฑ์การขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

“หมูย่างเมืองตรัง” ประเภทผู้ผลิต และผู้ประกอบการค้า จำนวน 1 ราย คือ โกพลหมูย่าง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยการตรวจประเมินกระบวนการผลิตหมูย่างเมืองตรัง จะดำเนินการตรวจ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงการเตรียมหมักหมูย่างและช่วงการย่างหมู ทั้งนี้ แผนการลงพื้นที่ตรวจประเมินผู้ผลิตและผู้ประกอบการหมูย่างเมืองตรังที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 34 ราย ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2567 และภายหลังจากการตรวจประเมินเสร็จสิ้นแล้ว คณะทำงานฯ จะนำผลการตรวจประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาก่อนนำส่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่ออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามลำดับต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,632