Header Image
พาณิชย์ตรัง ร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567
watermark

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567

โดยมีนายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องธนารมย์ 2 ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง ดำเนินการประเมินในภาพรวมของจังหวัดประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยแบ่งประเมินออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
  • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
  • แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้มอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาคทุกเเห่ง และทุกส่วนราชการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,570