Header Image
5.6 รายงานการประเมินผล เกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากร และรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
watermark

ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนประจำปี 2566 ในรอบการประเมินที่ 1 วันที่แผยแพร่ 4/12/2566 ดาวน์โหลด
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565 ในรอบการประเมินที่ 2 วันที่แผยแพร่ 4/12/2566 ดาวน์โหลด
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565 ในรอบการประเมินที่ 1 วันที่แผยแพร่ 4/12/2566 ดาวน์โหลด

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,625