นอกจากนี้ ผู้ผลิตข้าวโพดหวานกระป๋องได้ร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องจักรทางการเกษตร พัฒนารถเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานต้นแบบได้สำเร็จ และนำมาทดลองใช้ในพื้นที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ 2-3 ไร่ต่อชั่วโมง และใช้แรงงานเพียง 3 คนในการควบคุมการเก็บเกี่ยว ทำให้ประหยัดเวลาและลดการใช้แรงงานได้มาก

อีกทั้งได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากคราวละ 4 แถว เพิ่มเป็น 5-6 แถว และติดตั้งระบบเพื่อจัดการด้านความสะอาดหลังเก็บเกี่ยวด้วย เนื่องจากราคาปุ๋ยเม็ดแพงขึ้นมาก การนำโดรนเข้ามาช่วยในการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำ ทำให้ลดต้นทุนในส่วนนี้ได้ราว 10 เท่า

โดยได้ทดลองปรับวิธีการใช้ปุ๋ยจากเดิมที่ต้องใช้เม็ดปุ๋ยหวานไร่ละ 50 กิโลกรัม เป็นการใช้ปุ๋ยเม็ดหว่านไร่ละ 10 กิโลกรัม ร่วมกับการให้ปุ๋ยน้ำทางใบ พบว่าการใช้ปุ๋ยเม็ดร่วมกับการให้ปุ๋ยน้ำทางใบ มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าและให้ปริมาณผลผลิตมากกว่า ไม่ว่าจะต้องเผชิญความท้าทายมากเพียงใด
การนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงใช้อย่างเหมาะสมตลอดโซ่การผลิต ภายใต้ความร่วมมืออย่างจริงจังและจริงใจของทุกภาคส่วนในโซ่อุปทานนี้ เราจะก้าวผ่านทุกอุปสรรคได้ โดยต้องพัฒนาไม่หยุดยั้งจึงจะสร้างความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมได้